۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

منوچهرهزارخانی:‌ فراخوان شرکت درتظاهرات اعتراض به پذیرش نماینده رژیمی که رکورد دار اعدام هم میهنان خود و سرکوب هر گونه صدای اعتراض است.

هم میهنان گرامی، یاران مقاومت،
سالها پیش تر، وقتی اولین ”تدارکاتچی“ همین دستگاه کنونی ولایت به اروپا سفر کرد، عمدتا برای آن بود که از دولتهای میزبان خواهان همکاری برای خفه کردن جنبش سازمان یافتة مردم ایران شود. او در به دست آوردن نتیجة مورد آرزویش چندان موفق نبود و تنها رهاورد سفرش در بازگشت، قرار داده شدن نام جنبش مقاومت در لیست سیاه پاره یی از این کشورها بود. ماجرای آن چه پس از آن گذشت، حاکی از موفقیت مقاومت در باطل کردن همة آن ”لیست گذاری“ های کذایی به حکم دادگاههای همین کشورهای ”لیست گذار“ است، هنوز در ذهن همة ما هست و نیاز به تکرار ندارد.
حالا همان دستگاه ولایت ضدبشری قصد دارد ”تدارکاتچی“ دومی را، که بر اثر سگ دعواهای درونی به گردنش گذاشته شده، برای بهره برداری از ”فرجام برجام“ در جهت کش دادن عمر به پایان رسیده اش به اروپا بفرستد. به نظر من وظیفة همه دوستداران رهایی مردم ایران کاملا روشن است: اول، استقبال هر چه بیشتر و هر چه باشکوه تر از برنامة همیاری تلویزیون آزادی، دوم شرکت هر چه انبوه تر و سرزنده تر در تظاهرات سازمان داده شده در اعتراض به پذیرش نماینده رژیمی که رکورد دار اعدام هم میهنان خود و سرکوب هر گونه صدای اعتراض است.
مرگ بر اصل و فرع ولایت فقیه!