۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

ویلپنت –گردهمایی سالانه مقاومت ، قویترین صدای تغییر نظام آخوندیویلپنت – گردهمایی مقاومت ایران هرساله بزرگترین گردهمایی خودش را درسالگرد ۳۰ خرداد ۶۰  آغاز مبارزه مسلحانه انقلابی با رژیم ارتجاعی خمینی  و سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش ملی  ایران  و روز زندانیان سیاسی برگزارمیکند .
از22 سال قبل مقاومت ایران ، بنیادگرایی را تهدید اصلی جهانی اعلام کرده است که قلب آن درتهران است، حوادثی که در جهان بویژه منطقه خاورمیانه، مخصوصا در چند سال اخیر بوقوع پیوسته است، درستی این تحلیل را  به اثبات رسانده است.
هر نیرویی برای این که بتواند راه خودش را درتاریخ به جلو بازکند و تاثیرگذار باشد. درقدم اول باید سمت ومسیر حرکت تاریخ را درست بشناسد ودرگام بعد خودش را با آن سمت همراه نماید. سمت تاریخ را ما نمیتوانیم مشخص کنیم، ما نمیتوانیم به تاریخ بشری بگوییم به چه سمتی حرکت کن، ما نمیتوانیم از پشت کامپیوتر برای سمت حرکت تاریخ، قانون بنویسم، ما فقط یک کار میتوانیم بکنیم، سمت تاریخ را کشف کنیم ، همین و بس.
به همین دلیل درسالهای اخیر گردهمایی سراسری مقاومت، به بزرگترین گرد همایی و جبهه همبستگی تمامی نیروهای ضد بنیادگرا درجهان تبدیل شده است. همه خلقهایی که از این پدیده شوم، رنج می برند، از ۵ قاره جهان گرد هم می آیند، تا حول این تهدید اصلی جهانی در مقطع کنونی تاریخ، سیاست واحدی را برای مبارزه با آن اتخاذ نمایند. این گردهمایی، هرساله، عمق بیشتری از مبارزه با این پدیده شوم را دردسترس همه قرار میدهد و آنها را بهم نزدیکتر میکند. برغم عقاید و مذاهب و تفکرات وگرایشات سیاسی مختلف وگاه متضاد، ولی همه حول یک مساله متوفق القولند، بنیاد گرایی تهدید اصلی جهانی است و قلب آن درتهران است .

رژیم که از ویلپنت امسال این مفهوم را بخوبی استنباط کرده است، سعی میکند، شرکت، خلقهای آفریقایی و آسیایی و حتی اروپایی  را بعنوان یک نقطه ضعف برای این گردهمایی جلوه بدهد، تا از عظمت وشکوه آن هرمیزان که بتواند کم کند ولی بعکس عظمت آن را بیشتر نمایان میکند، این مقاومت دراین زمینه پایگاهش را ازمیان مردم ایران به سایرخلقها گسترش داده است.
 از آنجا که این پدیده شوم پایش را از مرزهای ایران فراتر گذاشته و در میان سایر مسلمانان کم و زیاد به فعالیت پرداخته است، درگیر شدن با این پدیده تنها به عهده مقاومت ایران نیست. مقاومت ایران به عنوان نوک این مبارزه باید هرجا که این پدیده ازکانال  رژیم آخوندی، حضور پیداکرده است، حضورداشته باشد این حضور شرط کافی برای مبارزه وپیروزی بر بنیاد گرایی است .
به میان آوردن و وارد میدان کردن، پای خلقهای دیگر درمبارزه با این پدیده شوم، به این  مبارزه خصلت جهانی  و بین المللی میدهد. به همین دلیل مقاومت ایران ، مانند سالهای قبل به همه خلقهای جهان برای شرکت در گردهمایی ویلپنت ، از عرب و ترک و آفریقایی و آسیایی و اروپایی خیر مقدم میگوید و هرساله سعی میکند که خلقهای بیشتری را به  شرکت دراین گردهمایی تشویق کند شرکت هرچه بیشتر خلقهای دیگر یک پیروزی برای  مقاومت ایران ویک شکست برای رژیم آخوندی است .
دیو بنیادگرایی که چنگالهایش را در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و پاکستان و لبنان ومصر و لیبی و تونس و آلبانی و درکشورهای اروپایی و.... فرو کرده است ، تنها با اتحاد همه جانبه  خلقها نابود میشود.

مریم رجوی ویلپنت 2015
درست است که سرنگونی قلب بنیادگرایی، مسولیت و  وظیفه مقاومت  ایران است ولی شرکت سایر خلقها به این جنبش جهانی ، سرنگونی این پدیده را تسریع میکند .
هم چنان که روزی تمامی خلقهای جهان برای مبارزه با دیکتاتوری و فاشیسم فرانکو دراسپانیا ازگوشه وکنار جهان خودشان رابه اسپانیا رساندند و با تشکیل جبهه جهانی ضد فاشیستی درمبارزه با این فاشیسم نقش خودشان را بازی کردند و درنهایت پس از سالها موفق به شکست دیکتاتوری فرانکو گردیدند، اکنون برای شکست پدیده بینادگرایی ، شرکت سایرخلقها نیز ضروری است .
ولی آنچه که گردهمایی مقاومت درویلپنت امسال را با سالهای قبل متمایز میکند این است که ، همه شرکت کنندگان یک صدا و با بلند ترین فریاد، برای مبارزه با این پدیده شوم ، راه حل عملی ارائه نمودند ، این راه حل ، تغییر رژیم و سرنگونی رژیم ملاها بود .این یک گام بزرگ درمسیر مبارزه با این پدیده شوم میباشد .


تغییر رژیم بدست مقاومت و مردم ایران، خط و سیاستی است که مقاومت ایران و بویژه رئیس جمهور برگزیده مقاومت، رو در روی سیاست مماشات با این رژیم طی این سالها به پیش برده است و ویلپنت امسال یک گام کیفی دراین مسیر میباشد.
موضعگیری بالاترین شخصیت های سیاسی و نظامی و حقوقی و حقوق بشری درسراسرجهان، درویلپنت بدون شک تاثیرات خودش را درسیاستهای جهانی، برای فراهم نمودن مسیر عملی این خط باز خواهد کرد، تلاش رژیم و مماشات گران را برای پیچیدن درجلو پیشروی مقاومت عقیم خواهد نمود .
بدون شک که مقاومت ایران جلوداراین خط بوده است . خوشا به حال نسلی که دراین مبارزه مقدس دراین دوران شرکت میکند .
این واقعیتی است که درویلپنت امسال رژیم و مزدورانش آن را بخوبی درک کرده اند، به همین دلیل آنها را  از کم وکیف و وزن  شخصت های شرکت کننده در ویلپنت به هراس انداخته است، ترس وحشت رژیم وقتی بیشتر میشود که بن بستهای خودش در زمینه اتمی و صدور تروریسم وبنیادگرایی و بحرانهای داخلی اش که روز بروز بیشتر هم میشود را درپیشروی خودش دارد.
شخصت های شرکت کننده  درویلپنت روی یک مساله تاکید کردند، این رژیم فقط یک مسیر درمقابلش قرار دارد ، این که گورش را گم کند.

۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

بنیاد گرایی تهدید اصلی جهانی


سرزمین همه چیز ممنوع !؟


 
طرح ننگين مبارزه با بدحجابي، پروژه تشديد اختناق و بخشي از جنگ بزرگ رژيم ولايت فقيه با مردم ايران است. 
زنان و مردان آزاده ايراني مرعوب طرحهاي سركوبگرانه ديكتاتوري آخوندي نميشوند و با همبستگي ملي و تكيه بر مقاومت پايدار و سازمان يافته، استبداد مذهبي و تمامي تحميلات ارتجاعي آن را ريشه كن ميكنند.

ايران تحت حاكميت پليديان زمان، آخوندهاي كثيف و فرومايه، كشور همه چيز ممنوع است. بههر جاي كه بروي هزاران مانع و ورود ممنوع مثل اجل معلق، جلوت سبز ميشوند. بله، براي آخوندها انسان بودن و هويت انساني داشتن گناه بزرگ و نابخشودني و ورود به دنياي انساني ممنوع است، زيرا اين نابخردان تهي مغز دير زماني است كه هويت انسانيشان را از دست دادهاند.
 خنده و شادي گناه بزرگ و عمل ممنوعه است، اما گريه، شكنجه شدن، آواره شدن، معتاد شدن، كارتنخوابي، دختران فراري، كودكان كار، زنداني شدن، صدها سركوب و فشار عليه زنان، آزاد تا هرچه دلت بخواهد، حالا مي گيد آزادي نداريم!؟ 
 به دستورالعملي كه  نيروي انتظامي تهران بزرگ، براي «ممنوع شدن و ممنوع بودن» نگاهي بيندازيد، كه چگونه اين حراميان زمان همه چيز را بهخاطر ترس از اعتراضات گسترده مردم ممنوع اعلام كردهاند، تا بهزعم خود چند صباحي بر خلافت شيطانيشان ادامه دهند.
جنگي بيوقفه بين ممنوع سازان و آزادي ستانان در گرفته است، رژيم در فاز اضمحلال و سرنگوني، راهي جز دامن زدن به هزاران ممنوعيت، فشار و سركوب ندارد، بله همه ممنوعيتها زير پا له ميشوند و آزادي و زيباييها زنده و شكوفا ميشود، عشق و علايق دگر بار غليان ميكند.
نمونهيي از اراجيف سر كرده نيروي انتظامي در رابطه ممنوعيت بيحجابي:
پاسدار احمدیمقدم با ابراز نارضايتی از برخی زمزمههای درونی رژيم عليه شيوه پيشبرد طرح مبارزه با بدحجابی گفت: دستگيرشدگان با عکس و مستندات مأموران مخفی پليس بهمراجع قضايی اعزام شدهاند و برابر قانون با اين افراد برخورد خواهد شد… وی با كمال وقاحت گفت شما ميگوييد مبارزه با بدحجابی، ما عنوان مبارزه با بدحجابی نداريم و اين ساخته خود شماست و شما اين را درست کردهايد… جامعه نياز دارد با اين جرايم سختتر برخورد شود… نه جو پليسی هست و نه بگير و بند؛ ظاهرا اجتماع خيلی هم پاکتر شده است. 
حداد عادل با اشاره به بيانيه 2.3تن از نمايندگان مجلس ارتجاع در دفاع از سركوب نيروی انتظامی گفت: از طرح نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی حمايت میکنيم.
 رئيس جمهور بر گزيده مقاومت گفت:
جامعه ملتهب و عميقاً ناراضي يك روز آرام و قرار ندارد و در سال گذشته 48 بار به اعتراض عليه استبداد مذهبي برخاسته و خواستار تغيير شده است.
طرح ننگين مبارزه با بدحجابي، پروژه تشديد اختناق و بخشي از جنگ بزرگ رژيم ولايت فقيه با مردم ايران است. 
قطعنامه 1747 شوراي امنيت ملل متحد كه بهطرز بيسابقهيي سپاه پاسداران را هدف قرار داد و شكست بزرگي بر زد و بندهاي بينالمللي رژيم وارد كرد، و اوضاع پرتنش داخل ايران آخوندها را در تنگنا قرار داده است.
علاوه بر خيزشهاي پيدرپي جامعه ايران، كشمكش دروني حكومت آخوندي، شكنندگي حاكميت فرتوتي را كه در حداكثر انقباض و بيظرفيتي است، شدت بخشيده است.
براي مقابله با همين بحران، آخوندها به طرح مبارزه با بدحجابي روآوردهاند. اما انزجار و بيزاري عمومي از اين طرح با چنان گستردگي و سرعتي گريبان آخوندهاي حاكم را گرفت كه برخلاف سالهاي گذشته، اين بار از عنوان كردن كلمات مبارزه با بدحجابي هم وحشت دارند. بنابراين تلاش ميكنند اين كلمات خميني ساخته را كمتر بر زبان بياورند و به جاي آن ادعا ميكنند كه كارشان طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي است و گويا كه ميخواهند با مزاحمتكنندگان عليه زنان در خيابانها مقابله كنند.
اما چه كسي نميداند كه براي ايجاد امنيت اجتماعي و دفاع از زنان و دختران ايراني در برابر تعدي و جنايت، قبل از هرچيز بايد بساط رژيم زن ستيزي برچيده شود كه نخستين مسبب ناامني و تجاوز و ستم عليه زنان و تمام مردم ايران است. اين اختناق وحشي حاكم و افسارگسيختگي نيروي شرزه پاسدار و بسيجي است كه ناامني را در جامعه رسوخ داده و در همه جا حرمت و حيثيت زن ايراني را هدف قرار داده است…
زنان و مردان آزاده ايراني مرعوب طرحهاي سركوبگرانه ديكتاتوري آخوندي نميشوند و با همبستگي ملي و تكيه بر مقاومت پايدار و سازمان يافته، استبداد مذهبي و تمامي تحميلات ارتجاعي آن را ريشهكن ميكنند.

ابلاغيه نيروي انتظامي زير، نمونهيي از ترس سركردگان آخوندي از مقاومت و ايستادگي مردممان عليه جباران دينفروش ميباشد.
1ـ ورود افراد زير 18 ساله اكيداً ممنوع!؟
2ـ شوخي بيجا و بي ادبي ممنوع!؟
3ـ صحبت كردن با صداي بلند ممنوع
و ورود خانواده ممنوع!؟

ببينيد  چه شده كه رژيم از ادب صحبت ميكند، مگر همين اراذل و اوباش رژيم روزانه با هزاران فحش و ناسزا، نوهين، اهانت و تهمت به جوانان، نوجوانان و زنان و مردان شريف ايراني نثار نميكنند، ترهاتي كه بيشك زيبنده خودشان است، مگر در قاموس آخوندهاي پليد حيا و ادب جايي دارد؟
 ورود خانواده ممنوع، زير 18 سال ممنوع و… اگر شما پليديان زمان  بگوييد نفس كشيدن ممنوع است، نبايستي عجيب و غريب دانست. پس در حاكميت منحوستان چه چيزي ممنوع نيست!؟
 اما ميدانم كه لبخند و شادماني رخت بسته بيش از 34سال مردمم دوباره با گلخند شادماني جايگزين خواهد شد، خندهيي كه از ته دل برآيد و جاي غصه و غم و گريه بنشيند. بله مردم ايران تمام زنجيرهاي ظلم و ستم و ممنوعيتها را با همياري و همدلي مقاومت سرفرازشان پاره كرده و رژيم ضدانساني را به زبالهداني تاريخ خواهند افكند. شكي نيست با استقرار دولت مردمي خواهر مريم است كه تمامي درد و رنج و ستم و حرمان مردممان رخت برميبندد و دگربار ايران زيباترين وطن ميشود، ايراني آزاد و آباد، فارغ از تمام ممنوعيتهاي ضد انساني.  

                                          محمود نيشابوري