۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

سرزمین همه چیز ممنوع !؟


 
طرح ننگين مبارزه با بدحجابي، پروژه تشديد اختناق و بخشي از جنگ بزرگ رژيم ولايت فقيه با مردم ايران است. 
زنان و مردان آزاده ايراني مرعوب طرحهاي سركوبگرانه ديكتاتوري آخوندي نميشوند و با همبستگي ملي و تكيه بر مقاومت پايدار و سازمان يافته، استبداد مذهبي و تمامي تحميلات ارتجاعي آن را ريشه كن ميكنند.

ايران تحت حاكميت پليديان زمان، آخوندهاي كثيف و فرومايه، كشور همه چيز ممنوع است. بههر جاي كه بروي هزاران مانع و ورود ممنوع مثل اجل معلق، جلوت سبز ميشوند. بله، براي آخوندها انسان بودن و هويت انساني داشتن گناه بزرگ و نابخشودني و ورود به دنياي انساني ممنوع است، زيرا اين نابخردان تهي مغز دير زماني است كه هويت انسانيشان را از دست دادهاند.
 خنده و شادي گناه بزرگ و عمل ممنوعه است، اما گريه، شكنجه شدن، آواره شدن، معتاد شدن، كارتنخوابي، دختران فراري، كودكان كار، زنداني شدن، صدها سركوب و فشار عليه زنان، آزاد تا هرچه دلت بخواهد، حالا مي گيد آزادي نداريم!؟ 
 به دستورالعملي كه  نيروي انتظامي تهران بزرگ، براي «ممنوع شدن و ممنوع بودن» نگاهي بيندازيد، كه چگونه اين حراميان زمان همه چيز را بهخاطر ترس از اعتراضات گسترده مردم ممنوع اعلام كردهاند، تا بهزعم خود چند صباحي بر خلافت شيطانيشان ادامه دهند.
جنگي بيوقفه بين ممنوع سازان و آزادي ستانان در گرفته است، رژيم در فاز اضمحلال و سرنگوني، راهي جز دامن زدن به هزاران ممنوعيت، فشار و سركوب ندارد، بله همه ممنوعيتها زير پا له ميشوند و آزادي و زيباييها زنده و شكوفا ميشود، عشق و علايق دگر بار غليان ميكند.
نمونهيي از اراجيف سر كرده نيروي انتظامي در رابطه ممنوعيت بيحجابي:
پاسدار احمدیمقدم با ابراز نارضايتی از برخی زمزمههای درونی رژيم عليه شيوه پيشبرد طرح مبارزه با بدحجابی گفت: دستگيرشدگان با عکس و مستندات مأموران مخفی پليس بهمراجع قضايی اعزام شدهاند و برابر قانون با اين افراد برخورد خواهد شد… وی با كمال وقاحت گفت شما ميگوييد مبارزه با بدحجابی، ما عنوان مبارزه با بدحجابی نداريم و اين ساخته خود شماست و شما اين را درست کردهايد… جامعه نياز دارد با اين جرايم سختتر برخورد شود… نه جو پليسی هست و نه بگير و بند؛ ظاهرا اجتماع خيلی هم پاکتر شده است. 
حداد عادل با اشاره به بيانيه 2.3تن از نمايندگان مجلس ارتجاع در دفاع از سركوب نيروی انتظامی گفت: از طرح نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی حمايت میکنيم.
 رئيس جمهور بر گزيده مقاومت گفت:
جامعه ملتهب و عميقاً ناراضي يك روز آرام و قرار ندارد و در سال گذشته 48 بار به اعتراض عليه استبداد مذهبي برخاسته و خواستار تغيير شده است.
طرح ننگين مبارزه با بدحجابي، پروژه تشديد اختناق و بخشي از جنگ بزرگ رژيم ولايت فقيه با مردم ايران است. 
قطعنامه 1747 شوراي امنيت ملل متحد كه بهطرز بيسابقهيي سپاه پاسداران را هدف قرار داد و شكست بزرگي بر زد و بندهاي بينالمللي رژيم وارد كرد، و اوضاع پرتنش داخل ايران آخوندها را در تنگنا قرار داده است.
علاوه بر خيزشهاي پيدرپي جامعه ايران، كشمكش دروني حكومت آخوندي، شكنندگي حاكميت فرتوتي را كه در حداكثر انقباض و بيظرفيتي است، شدت بخشيده است.
براي مقابله با همين بحران، آخوندها به طرح مبارزه با بدحجابي روآوردهاند. اما انزجار و بيزاري عمومي از اين طرح با چنان گستردگي و سرعتي گريبان آخوندهاي حاكم را گرفت كه برخلاف سالهاي گذشته، اين بار از عنوان كردن كلمات مبارزه با بدحجابي هم وحشت دارند. بنابراين تلاش ميكنند اين كلمات خميني ساخته را كمتر بر زبان بياورند و به جاي آن ادعا ميكنند كه كارشان طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي است و گويا كه ميخواهند با مزاحمتكنندگان عليه زنان در خيابانها مقابله كنند.
اما چه كسي نميداند كه براي ايجاد امنيت اجتماعي و دفاع از زنان و دختران ايراني در برابر تعدي و جنايت، قبل از هرچيز بايد بساط رژيم زن ستيزي برچيده شود كه نخستين مسبب ناامني و تجاوز و ستم عليه زنان و تمام مردم ايران است. اين اختناق وحشي حاكم و افسارگسيختگي نيروي شرزه پاسدار و بسيجي است كه ناامني را در جامعه رسوخ داده و در همه جا حرمت و حيثيت زن ايراني را هدف قرار داده است…
زنان و مردان آزاده ايراني مرعوب طرحهاي سركوبگرانه ديكتاتوري آخوندي نميشوند و با همبستگي ملي و تكيه بر مقاومت پايدار و سازمان يافته، استبداد مذهبي و تمامي تحميلات ارتجاعي آن را ريشهكن ميكنند.

ابلاغيه نيروي انتظامي زير، نمونهيي از ترس سركردگان آخوندي از مقاومت و ايستادگي مردممان عليه جباران دينفروش ميباشد.
1ـ ورود افراد زير 18 ساله اكيداً ممنوع!؟
2ـ شوخي بيجا و بي ادبي ممنوع!؟
3ـ صحبت كردن با صداي بلند ممنوع
و ورود خانواده ممنوع!؟

ببينيد  چه شده كه رژيم از ادب صحبت ميكند، مگر همين اراذل و اوباش رژيم روزانه با هزاران فحش و ناسزا، نوهين، اهانت و تهمت به جوانان، نوجوانان و زنان و مردان شريف ايراني نثار نميكنند، ترهاتي كه بيشك زيبنده خودشان است، مگر در قاموس آخوندهاي پليد حيا و ادب جايي دارد؟
 ورود خانواده ممنوع، زير 18 سال ممنوع و… اگر شما پليديان زمان  بگوييد نفس كشيدن ممنوع است، نبايستي عجيب و غريب دانست. پس در حاكميت منحوستان چه چيزي ممنوع نيست!؟
 اما ميدانم كه لبخند و شادماني رخت بسته بيش از 34سال مردمم دوباره با گلخند شادماني جايگزين خواهد شد، خندهيي كه از ته دل برآيد و جاي غصه و غم و گريه بنشيند. بله مردم ايران تمام زنجيرهاي ظلم و ستم و ممنوعيتها را با همياري و همدلي مقاومت سرفرازشان پاره كرده و رژيم ضدانساني را به زبالهداني تاريخ خواهند افكند. شكي نيست با استقرار دولت مردمي خواهر مريم است كه تمامي درد و رنج و ستم و حرمان مردممان رخت برميبندد و دگربار ايران زيباترين وطن ميشود، ايراني آزاد و آباد، فارغ از تمام ممنوعيتهاي ضد انساني.  

                                          محمود نيشابوري