۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

ویلپنت –گردهمایی سالانه مقاومت ، قویترین صدای تغییر نظام آخوندیویلپنت – گردهمایی مقاومت ایران هرساله بزرگترین گردهمایی خودش را درسالگرد ۳۰ خرداد ۶۰  آغاز مبارزه مسلحانه انقلابی با رژیم ارتجاعی خمینی  و سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش ملی  ایران  و روز زندانیان سیاسی برگزارمیکند .
از22 سال قبل مقاومت ایران ، بنیادگرایی را تهدید اصلی جهانی اعلام کرده است که قلب آن درتهران است، حوادثی که در جهان بویژه منطقه خاورمیانه، مخصوصا در چند سال اخیر بوقوع پیوسته است، درستی این تحلیل را  به اثبات رسانده است.
هر نیرویی برای این که بتواند راه خودش را درتاریخ به جلو بازکند و تاثیرگذار باشد. درقدم اول باید سمت ومسیر حرکت تاریخ را درست بشناسد ودرگام بعد خودش را با آن سمت همراه نماید. سمت تاریخ را ما نمیتوانیم مشخص کنیم، ما نمیتوانیم به تاریخ بشری بگوییم به چه سمتی حرکت کن، ما نمیتوانیم از پشت کامپیوتر برای سمت حرکت تاریخ، قانون بنویسم، ما فقط یک کار میتوانیم بکنیم، سمت تاریخ را کشف کنیم ، همین و بس.
به همین دلیل درسالهای اخیر گردهمایی سراسری مقاومت، به بزرگترین گرد همایی و جبهه همبستگی تمامی نیروهای ضد بنیادگرا درجهان تبدیل شده است. همه خلقهایی که از این پدیده شوم، رنج می برند، از ۵ قاره جهان گرد هم می آیند، تا حول این تهدید اصلی جهانی در مقطع کنونی تاریخ، سیاست واحدی را برای مبارزه با آن اتخاذ نمایند. این گردهمایی، هرساله، عمق بیشتری از مبارزه با این پدیده شوم را دردسترس همه قرار میدهد و آنها را بهم نزدیکتر میکند. برغم عقاید و مذاهب و تفکرات وگرایشات سیاسی مختلف وگاه متضاد، ولی همه حول یک مساله متوفق القولند، بنیاد گرایی تهدید اصلی جهانی است و قلب آن درتهران است .

رژیم که از ویلپنت امسال این مفهوم را بخوبی استنباط کرده است، سعی میکند، شرکت، خلقهای آفریقایی و آسیایی و حتی اروپایی  را بعنوان یک نقطه ضعف برای این گردهمایی جلوه بدهد، تا از عظمت وشکوه آن هرمیزان که بتواند کم کند ولی بعکس عظمت آن را بیشتر نمایان میکند، این مقاومت دراین زمینه پایگاهش را ازمیان مردم ایران به سایرخلقها گسترش داده است.
 از آنجا که این پدیده شوم پایش را از مرزهای ایران فراتر گذاشته و در میان سایر مسلمانان کم و زیاد به فعالیت پرداخته است، درگیر شدن با این پدیده تنها به عهده مقاومت ایران نیست. مقاومت ایران به عنوان نوک این مبارزه باید هرجا که این پدیده ازکانال  رژیم آخوندی، حضور پیداکرده است، حضورداشته باشد این حضور شرط کافی برای مبارزه وپیروزی بر بنیاد گرایی است .
به میان آوردن و وارد میدان کردن، پای خلقهای دیگر درمبارزه با این پدیده شوم، به این  مبارزه خصلت جهانی  و بین المللی میدهد. به همین دلیل مقاومت ایران ، مانند سالهای قبل به همه خلقهای جهان برای شرکت در گردهمایی ویلپنت ، از عرب و ترک و آفریقایی و آسیایی و اروپایی خیر مقدم میگوید و هرساله سعی میکند که خلقهای بیشتری را به  شرکت دراین گردهمایی تشویق کند شرکت هرچه بیشتر خلقهای دیگر یک پیروزی برای  مقاومت ایران ویک شکست برای رژیم آخوندی است .
دیو بنیادگرایی که چنگالهایش را در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و پاکستان و لبنان ومصر و لیبی و تونس و آلبانی و درکشورهای اروپایی و.... فرو کرده است ، تنها با اتحاد همه جانبه  خلقها نابود میشود.

مریم رجوی ویلپنت 2015
درست است که سرنگونی قلب بنیادگرایی، مسولیت و  وظیفه مقاومت  ایران است ولی شرکت سایر خلقها به این جنبش جهانی ، سرنگونی این پدیده را تسریع میکند .
هم چنان که روزی تمامی خلقهای جهان برای مبارزه با دیکتاتوری و فاشیسم فرانکو دراسپانیا ازگوشه وکنار جهان خودشان رابه اسپانیا رساندند و با تشکیل جبهه جهانی ضد فاشیستی درمبارزه با این فاشیسم نقش خودشان را بازی کردند و درنهایت پس از سالها موفق به شکست دیکتاتوری فرانکو گردیدند، اکنون برای شکست پدیده بینادگرایی ، شرکت سایرخلقها نیز ضروری است .
ولی آنچه که گردهمایی مقاومت درویلپنت امسال را با سالهای قبل متمایز میکند این است که ، همه شرکت کنندگان یک صدا و با بلند ترین فریاد، برای مبارزه با این پدیده شوم ، راه حل عملی ارائه نمودند ، این راه حل ، تغییر رژیم و سرنگونی رژیم ملاها بود .این یک گام بزرگ درمسیر مبارزه با این پدیده شوم میباشد .


تغییر رژیم بدست مقاومت و مردم ایران، خط و سیاستی است که مقاومت ایران و بویژه رئیس جمهور برگزیده مقاومت، رو در روی سیاست مماشات با این رژیم طی این سالها به پیش برده است و ویلپنت امسال یک گام کیفی دراین مسیر میباشد.
موضعگیری بالاترین شخصیت های سیاسی و نظامی و حقوقی و حقوق بشری درسراسرجهان، درویلپنت بدون شک تاثیرات خودش را درسیاستهای جهانی، برای فراهم نمودن مسیر عملی این خط باز خواهد کرد، تلاش رژیم و مماشات گران را برای پیچیدن درجلو پیشروی مقاومت عقیم خواهد نمود .
بدون شک که مقاومت ایران جلوداراین خط بوده است . خوشا به حال نسلی که دراین مبارزه مقدس دراین دوران شرکت میکند .
این واقعیتی است که درویلپنت امسال رژیم و مزدورانش آن را بخوبی درک کرده اند، به همین دلیل آنها را  از کم وکیف و وزن  شخصت های شرکت کننده در ویلپنت به هراس انداخته است، ترس وحشت رژیم وقتی بیشتر میشود که بن بستهای خودش در زمینه اتمی و صدور تروریسم وبنیادگرایی و بحرانهای داخلی اش که روز بروز بیشتر هم میشود را درپیشروی خودش دارد.
شخصت های شرکت کننده  درویلپنت روی یک مساله تاکید کردند، این رژیم فقط یک مسیر درمقابلش قرار دارد ، این که گورش را گم کند.